Kontakt


Stine Klarskov

BusinessHouse – Jernbanegade 23 B

4000 Roskilde

CVR: 39997126

+45 24 82 38 75

Mail: stine@styrkenidig.dk